Authentic Ninjutsu and Samurai Bujutsu from Soke Anshu Christa Jacobson (宗家 暗主)

Archive for July 16, 2013

Budo Ryu Dojo – Kou Takeshi Video #0002 – Kempo Concepts – Intercepting the Attack

Join the Budo Ryu Ninjutsu Online Dojo!
http://cjj2004.tripod.com/budoryuonlineuniversity/
.
.
The 7 Warrior Traditions of the Budo Ryu:
.
* Koka Ryu Kempo (甲賀流拳法)
* Tenjin Ryū Jujutsu (天神流柔術)
* Tomo Ryu Shinobijutsu (戸猛流忍術)
* Musō Jikiden Eishin-ryū Iaijutsu (無雙直傳英信流居合術)
* Koto Ryu Koppojutsu (虎倒流骨法術)
* Gyokko-Ryū Kosshijutsu (玉虎流骨指術)
* Togakure-ryū Ninpo Taijutsu (戸隠流忍法体術)
.
Budo Ryu; School of the Warrior Way
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
.
Official Facebookpage:
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846
.
Official Fanpage of Soke Anshu
http://www.AnshuChristaJacobson.com
.
Love ya!  XXOO – Christa
Official Facebook page of Anshu Christa Jacobson
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846
.
Official Fanpage of Anshu Christa Jacobson
http://www.AnshuChristaJacobson.com
.
Official Twitter of Anshu Christa Jacobson
https://twitter.com/KCGeisha


Budo Ryu Dojo – Kou Takeshi Video #0001 – Kempo Concepts – Counter Attacks

Join the Budo Ryu Ninjutsu Online Dojo!
http://cjj2004.tripod.com/budoryuonlineuniversity/
.
The 7 Warrior Traditions of the Budo Ryu:
* Koka Ryu Kempo (甲賀流拳法)
* Tenjin Ryū Jujutsu (天神流柔術)
* Tomo Ryu Shinobijutsu (戸猛流忍術)
* Musō Jikiden Eishin-ryū Iaijutsu (無雙直傳英信流居合術)
* Koto Ryu Koppojutsu (虎倒流骨法術)
* Gyokko-Ryū Kosshijutsu (玉虎流骨指術)
* Togakure-ryū Ninpo Taijutsu (戸隠流忍法体術)
.
Budo Ryu; School of the Warrior Way
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
.
Official Facebookpage:
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846
.
Official Fanpage of Soke Anshu
http://www.AnshuChristaJacobson.com

.

Love ya!  XXOO – Christa
Official Facebook page of Anshu Christa Jacobson
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Official Fanpage of Anshu Christa Jacobson
http://www.AnshuChristaJacobson.com

Official Twitter of Anshu Christa Jacobson
https://twitter.com/KCGeisha