Authentic Ninjutsu and Samurai Bujutsu from Soke Anshu Christa Jacobson (宗家 暗主)

Archive for September 25, 2022

NINJA SELF DEFENSE TRAINING 🥷🏻 Togakure Ryu Ninpo Taijutsu: Ninjutsu Escape Techniques | Santo Tonko no Kata: Ate Komi Tonso no Kata

Checkout Our Merch Here: https://teespring.com/stores/budo-ryu-ninjutsu-merch

BUDO RYU KAI (School of the Warrior Way) http://BudoRyuNinjutsu.com/  

Follow Soke Anshu on Facebook! https://www.facebook.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Twitter! https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram! https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson