Authentic Ninjutsu and Samurai Bujutsu from Soke Anshu Christa Jacobson (宗家 暗主)

Posts tagged “aikijujutsu

Jujutsu Training | Ground Fighting Techniques | Kumi Uchi Keiko 12/16/2017

 

BUDO RYU KAI | School of the Warrior Way
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson

Advertisements

Tenjin Ryu Jujutsu (天神流柔術) 2018 Tachi Waza Keiko (立ち技 稽古)

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson


Heiho #0045 – Tenjin Ryu Jujutsu – Buke Waza Strategies & Concepts #6

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com

——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!

https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!

https://twitter.com/SokeAnshu


Heiho #0044 – Tenjin Ryu Jujutsu – Buke Waza Strategies & Concepts #5

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com

——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!

https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!

https://twitter.com/SokeAnshu


Heiho #0043 – Tenjin Ryu Jujutsu – Buke Waza Strategies & Concepts #4

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com

——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!

https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!

https://twitter.com/SokeAnshu


Heiho #0042 – Tenjin Ryu Jujutsu – Buke Waza Strategies & Concepts #3

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com

——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!

https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!

https://twitter.com/SokeAnshu


Heiho #0041 – Tenjin Ryu Jujutsu – Buke Waza Strategies & Concepts #2

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com

——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!

https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!

https://twitter.com/SokeAnshu


Heiho #0040 – Tenjin Ryu Jujutsu – Buke Waza Strategies & Concepts #1

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com

——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!

https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!

https://twitter.com/SokeAnshu


Become the Master…

BudoRyuZen

Official Soke Anshu Christa Jacobson on Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Official Soke Anshu Twitter Page:
https://twitter.com/KCGeisha

Log on to the Official Fan Page of Soke Anshu:
http://www.AnshuChristaJacobson.com

Log on to the Official Website of the Budo Ryu Dojo:
http://www.BudoRyuNinjutsu.com


Budo Ryu Dojo – Kou Takeshi Video #0001 – Kempo Concepts – Counter Attacks

Join the Budo Ryu Ninjutsu Online Dojo!
http://cjj2004.tripod.com/budoryuonlineuniversity/
.
The 7 Warrior Traditions of the Budo Ryu:
* Koka Ryu Kempo (甲賀流拳法)
* Tenjin Ryū Jujutsu (天神流柔術)
* Tomo Ryu Shinobijutsu (戸猛流忍術)
* Musō Jikiden Eishin-ryū Iaijutsu (無雙直傳英信流居合術)
* Koto Ryu Koppojutsu (虎倒流骨法術)
* Gyokko-Ryū Kosshijutsu (玉虎流骨指術)
* Togakure-ryū Ninpo Taijutsu (戸隠流忍法体術)
.
Budo Ryu; School of the Warrior Way
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
.
Official Facebookpage:
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846
.
Official Fanpage of Soke Anshu
http://www.AnshuChristaJacobson.com

.

Love ya!  XXOO – Christa
Official Facebook page of Anshu Christa Jacobson
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Official Fanpage of Anshu Christa Jacobson
http://www.AnshuChristaJacobson.com

Official Twitter of Anshu Christa Jacobson
https://twitter.com/KCGeisha