Authentic Ninjutsu and Samurai Bujutsu from Soke Anshu Christa Jacobson (宗家 暗主)

Posts tagged “doton-no-jutsu

Boryaku (謀略) Shinobi Strategies & Tactis | Doton-no-jutsu

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson


Doton-no-jutsu (土遁之術)

BUDO RYU
School of the Warrior Way
http://www.BudoRyuNinjutsu.com

Follow me on Facebook! (martial arts posts)
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow me on Twitter! (escort / erotic arts posts)
https://twitter.com/KCGeisha

Official Fan Page of Soke Anshu!
http://www.AnshuChristaJacobson.com

Official Website of the Budo Ryu Dojo!
http://www.BudoRyuNinjutsu.com