Authentic Ninjutsu and Samurai Bujutsu from Soke Anshu Christa Jacobson (宗家 暗主)

Posts tagged “elements

Heiho Hidensho | Using The Elements To Your Advantage | Ninjutsu, Bujutsu, Taijutsu, Kobujutsu

BUDO RYU KAI | School of the Warrior Way
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson


SEIZONJUTSU – The Shinobi Art of Survival!

15995073_1359623290748921_5125390046288007331_o

SEIZONJUTSU (Art of Survival) DVD FOR SALE!
http://cjj2004.tripod.com/internationalbudoryuninjutsusuperstore/id125.html

 

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/SokeAnshu/