Authentic Ninjutsu and Samurai Bujutsu from Soke Anshu Christa Jacobson (宗家 暗主)

Posts tagged “Kouka Ryu

Budo Ryu Dojo – Kou Takeshi Video #0002 – Kempo Concepts – Intercepting the Attack

Join the Budo Ryu Ninjutsu Online Dojo!
http://cjj2004.tripod.com/budoryuonlineuniversity/
.
.
The 7 Warrior Traditions of the Budo Ryu:
.
* Koka Ryu Kempo (甲賀流拳法)
* Tenjin Ryū Jujutsu (天神流柔術)
* Tomo Ryu Shinobijutsu (戸猛流忍術)
* Musō Jikiden Eishin-ryū Iaijutsu (無雙直傳英信流居合術)
* Koto Ryu Koppojutsu (虎倒流骨法術)
* Gyokko-Ryū Kosshijutsu (玉虎流骨指術)
* Togakure-ryū Ninpo Taijutsu (戸隠流忍法体術)
.
Budo Ryu; School of the Warrior Way
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
.
Official Facebookpage:
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846
.
Official Fanpage of Soke Anshu
http://www.AnshuChristaJacobson.com
.
Love ya!  XXOO – Christa
Official Facebook page of Anshu Christa Jacobson
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846
.
Official Fanpage of Anshu Christa Jacobson
http://www.AnshuChristaJacobson.com
.
Official Twitter of Anshu Christa Jacobson
https://twitter.com/KCGeisha


Why I Succeed – Hatase ru (果せる)

Soke Christa Jacobson

 

Anshu Christa Jacobson
21st Soke of the Tomo Ryu Tradition
Headmistress of the Budo RyuSchool of the Warrior Way
Founder of the Budo Ryu Online University
Owner of the Ninjutsu Super Store
Chief Editor of the Shinobi no Mono Magazine
Founder of the Ninjutsu International Federation
Professional Model and Artist