Authentic Ninjutsu and Samurai Bujutsu from Soke Anshu Christa Jacobson (宗家 暗主)

Posts tagged “Shuriken

Togakure Ryu Ninpo Taijutsu: Sanpo Hiden | Ninja Martial Arts (Ninjutsu)

 

BUDO RYU KAI | School of the Warrior Way
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson


Ninjutsu Training | How To Use Ninjato & Shuriken In Combat | CQC Techniques

BUDO RYU KAI | School of the Warrior Way
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson


Gyokko-ryu Kosshijutsu | Shurikenjutsu | Sanshin Henka

BUDO RYU KAI | School of the Warrior Way
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson


Shurikenjutsu (手裏剣術) The Art of Throwing Blades

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
http://www.BudoRyuNinjutsu.com
——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu

Follow Soke Anshu on Instagram!
https://www.instagram.com/AnshuChristaJacobson


Shuriken (手裏剣)

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
www.budoryuninjutsu.com

——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/Anshu-Christa-Jacobson-119934164717846/

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu


Shurikenjutsu (手裏剣術)

12377880_1053647844679802_6938067849748645923_o

Here I’m teaching about the various types of Shuriken (手裏剣) before we start practicing the art of Shurikenjutsu (手裏剣術) at the Budo Ryu Kai Hombu Dojo

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
www.budoryuninjutsu.com

——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/Anshu-Christa-Jacobson-119934164717846/

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu


Keiko #029 ☯ 2015 Budo Ryu Kai Shurikenjutsu Workshop (手裏剣術

☯ BUDO RYU KAI ☯ (School of the Warrior Way)
Authentic Ninjutsu & Classical Samurai Bujutsu
✦ Start Training Today in our ONLINE NINJA DOJO ✦
www.budoryuninjutsu.com

——————–
Follow Soke Anshu on Facebook!
https://www.facebook.com/Anshu-Christa-Jacobson-119934164717846/

Follow Soke Anshu on Twitter!
https://twitter.com/SokeAnshu


Budo Ryu Kou Takeshi (#0014) Shuriken Tonjutsu Keiko (Evasion Training Drills)

BUDO RYU
School of the Warrior Way
www.BudoRyuNinjutsu.com

Follow me on Facebook! (martial arts posts)
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow me on Twitter! (escort / erotic arts posts)
https://twitter.com/KCGeisha

Official Fan Page of Soke Anshu!
http://www.AnshuChristaJacobson.com

Official Website of the Budo Ryu Dojo!
http://www.BudoRyuNinjutsu.com


Togakure-ryu Ninpo Taijutsu – Shurikenjutsu Kuden & Keiko

Follow me on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow me on Twitter!
https://twitter.com/KCGeisha

Official Fan Page of Soke Anshu!
http://www.AnshuChristaJacobson.com

Official Website of the Budo Ryu Dojo!
http://www.BudoRyuNinjutsu.com


Shurikenjutsu

1380805_632411333470124_1917188553_nShuriken handling and throwing methods of the historical shinobi / samurai.
#ninjutsu #ninpo #bujutsu #budo #shuriken #shurikenjutsu
—————————————————-
Follow me on Facebook!
https://www.facebook.com/pages/Anshu-Christa-Jacobson/119934164717846

Follow me on Twitter!
https://twitter.com/KCGeisha

Official Fan Page of Soke Anshu!
http://www.AnshuChristaJacobson.com

Official Website of the Budo Ryu Dojo!
http://www.BudoRyuNinjutsu.com